Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 10/2021

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 28 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm), art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 996) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§2.

Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia nr 8/2020
Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów

 

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


25.02.2021 – 26.03.2021

godz.15.00


24.05.2021 – 4.06.2021

godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

06.04.2021 – 20.04.2021

 

5.06.2021 – 23.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.04.2021 godz.14.00

24.06.2021 godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.


26.04.2021 – 29.04.2021

godz.15.00


25.06.2021 – 29.06.2021

godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


30.04.2021
godz.14.00


30.06.2021 godz.14.00

Font Resize